Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / กรณ์ จาติกวณิช

กรณ์ จาติกวณิช

ประธานชมรม Fintech แห่งประเทศไทย

    ช่วงปี ค.ศ. 1980 มีหลายปัจจัยที่เอื้อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยช่วยให้ต้นทุนพลังงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง ไทยมีพื้นที่และแรงงานคุณภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนการเกิดอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างดี ตรงกันข้ามกับปัจจุบันที่ปัจจัยเหล่านี้แทบหมดไป และสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยตรง

    การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศจีน ก็สร้างโอกาสด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับไทยอย่างมหาศาล จากจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคน ยิ่งเมื่อรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป บวกกับแรงงานและทรัพยากรของไทยที่ร่อยหรอ การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ Thailand 4.0 จะตอบโจทย์ทุกปัญหา

    ปัญหาสำคัญของสินค้าจากประเทศไทย คือ คุณภาพของสินค้า ยกตัวอย่างเช่น สินค้าทางการเกษตร หลายๆ องค์กรพยายามนำความรู้ที่ตนเองมีไปช่วยเกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต แต่มองข้ามความต้องการของตลาด ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับแบรนดิ้ง รูปลักษณ์สินค้า จึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับภาพลักษณ์สินค้าให้พรีเมี่ยมมากยิ่งขึ้นด้วย

    ประเทศไทยยังคงมีโอกาสอยู่ ตั้งแต่การยกระดับสินค้าการเกษตรพื้นๆ จนถึงการให้บริการเทคโนโลยี การลงทุน การธนาคาร แต่หากไม่มีการปรับตัวจากภาครัฐ หรือรัฐไม่เข้าใจความต้องการของเอกชน ก็จะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในการผลักดันเหล่าสตาร์ตอัพให้เข้าแข่งขันกับประเทศต่างๆ

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0