Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / ปริญญา พานิชภักดิ์

ปริญญ พานิชภักดิ์

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    แท้จริงแล้วนักลงทุนก็เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองที่นอกกรอบและมองเห็นตลาดที่ไม่มีใครสนใจ ยิ่งในปัจจุบันนี้ Robot Trading นวัตกรรม Algorithm เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น สิ่งนี้เข้ามามีบทบาทในการประมวลทิศทางของตลาดจากปัจจัยต่างๆ นักลงทุนเองก็ควรดึงเอาคุณสมบัติเด่นของ Algorithm เรื่องความกล้าและการลงมือทำ มารวมกับความคิดสร้างสรรค์ที่ตนมีเป็นพื้นฐาน

    การแข่งขันในตลาดไม่ใช่เพียงเรื่องราคา ความเร็ว หรือความกว้างขวางของเครือข่ายเท่านั้น แต่เป็นลักษณะของทุกมิติมารวมกัน การแข่งขันต่างๆ เหล่านี้ทำให้ Social Enterprise มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อม ในการเข้าไปพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิต ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับสินค้าเกษตรกรรม การท่องเที่ยว หรือเทคโนโลยี

    นวัตกรรมอีกอย่างที่ช่วยให้ SME สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ การร่วมมือ หรือ Corporation ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ NGO ที่สามารถมาช่วยได้ อย่าง ChangeVENTURES บริษัทลูกของ Change Fusion มีจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้มาทำร่วมกัน หน้าที่อย่างแรกคือช่วยระดมทุน ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาสาสมัครเองก็จะได้เห็นแนวทาง แนวคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากการปรึกษาร่วมกัน ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นใหม่ในสังคม

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0