Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / อชิรญา ธรรมปริพัตรา

อชิรญา ธรรมปริพัตรา

ผู้ร่วมก่อตั้ง Hivesters

HiveSters (เว็บไซต์ออนไลน์นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว)

    จากการคลุกคลีกับธุรกิจทัวร์ของที่บ้าน ทำให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวและเห็นสิ่งต่างๆ ในประเทศไทยมากมาย รวมถึงเบื้องหลังธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปราศจากความยั่งยืน เช่น การขี่ช้าง ซึ่งกระบวนการฝึกให้ช้างเชื่องนั้นที่แท้จริงคือการทรมานสัตว์ หรือวัฒนธรรมการผลิตขันลงหินที่กำลังจะเลือนหายไป สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลง เกิดเป็น Hivesters ทำหน้าที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวคุณภาพและชุมชนท้องถิ่น

    แนวคิดหลักคือการมอบประสบการณ์จากสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันกับผู้คนที่เกิดและโตในชุมชนนั้นๆ สร้างการกระจายรายได้ในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปได้

    นอกจากนี้ยังทำโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทางการตลาด ทั้งแผนที่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สิ่งพิมพ์ต่างๆ และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งช่วยสร้างรายได้มากกว่าปกติ 3-16 เท่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ได้แค่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ได้เห็นทุกกระบวนการผลิตและเรื่องราวอันเป็นสเน่ห์เบื้องหลังของสินค้าด้วย

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0