แบรนด์ Mae Teeta: CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

สุขจิต แดงใจ ผู้สืบทอดกิจการแบรนด์สินค้าเสื้อผ้า ผ้าผืน และเครื่องประดับแฟชั่นที่ทำจากผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายทำมือย้อมครามธรรมชาติที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร นำมารังสรรค์ให้เกิดเป็นสินค้าแฮนด์เมดทันสมัยภายใต้แบรนด์ Mae Teeta หรือ แม่ฑีตา ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้คนที่ต้องการสินค้าที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

www.maeteeta.net

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์