Creative Thailand

บทความ

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

ค้นหาโดย Tags : DIP

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ชิ้นแรกของประเทศไทย

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ชิ้นแรกที่ได้รับการจดทะเบียนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายเลข 42 กลไกประกอบพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะพิมพ์ได้ทั้ง ไทย – อังกฤษ ประดิษฐ์ขึ้นโดยคุณอุดม อุดมผล ผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นราชาแห่งพิมพ์ดีดไทย และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2525

สินค้าจากแหล่งเฉพาะทางภูมิศาสตร์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

เพราะเมืองไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ทำให้สินค้าจากแหล่งท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับ สินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติ พิเศษ จากลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอก ถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

สร้างนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์