Creative Thailand

บทความ

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

ค้นหาโดย Tags : Community

การรวมตัวกันของกลุ่มคนสร้างสรรค์อุดรธานี

UDMVD (อ่านว่า อยู่-ดี-ไม่-ว่า-ดี) คือการรวมตัวของกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบในจังหวัดอุดรธานี เป็นการสร้างเครือข่ายนักออกแบบที่มีจำนวนน้อยนิดในจังหวัดอุดรธานีให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ให้คนทำงานสายเดียวกันได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนไอเดีย หรือปรับทุกข์กันเรื่องชีวิตการทำงาน

สกลนคร เมืองแห่งผ้าย้อมคราม

มรดกทางภูมิปัญญาชาวภูไทก่อเกิดงานหัตถศิลป์อันเปี่ยมคุณค่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ขึ้นทะเบียนผ้าย้อมครามธรรมชาติเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

'ล้ง 1919' เปลี่ยนอาคารเก่าริมน้ำเจ้าพระยาให้เป็นย่านสร้างสรรค์

“ล้ง 1919” (LHONG 1919) เคยเป็นท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อ “ล้ง” มาจากชื่อ “ฮวย จุ่ง ล้ง” เป็นภาษาจีน หมายถึง “ท่าเรือกลไฟ” ซึ่งทุกวันนี้รู้จักในนามโกดังบ้าน “หวั่งหลี”