Creative Thailand

บทความ

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

ค้นหาโดย Tags : technology

แนวคิดเกษตรกร 4.0 หรือ สมาร์ทฟาร์มเมอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้ใช้แรงงานน้อยลง สามารถลดต้นทุนการผลิตและเวลาได้ เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยเข้าใกล้กับการเป็น Smart Farmer มากยิ่งขึ้น เราจึงอยากนำเสนอนวัตกรรมการเกษตรจากนักประดิษฐ์ชาวไทย