Creative Thailand

SOLUTION DIRECTORY

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

WERAPON CHIEMVISUDHI

.สร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดการออกแบบเรขศิลป การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (PUBLICATION DESIGN) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING DESIGN) การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (CORPORATE DENTITY) และระบบป้ยสัญลักษณ์ (SIGNAGE) ㆍควบคุมแนวทางการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการหน่วยงานของรัฐฯ พิพิธภัณฑ์ - ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก - ห้องสมุด - ศูนย์เรียนรู้ฯ . ควบคุมแนวทางการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการบริษัทเอกชน โครงการเชิงบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) - โครงการเชิงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกับสังคม (CSR) ㆍ ประสานงานผู้ผลิตงานด้านสิพิมพ์และวัสดุสังเคราะห์ประเกทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งชิ้นงานเรชศิลป์

#Design Services
View Icon 1,872 Heart Icon 0

TNOP DESIGN

Live Like a scientist and work as an artist. อยู่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ ทำงานเหมือนศิลปินสตูดิโอการออกแบบกราฟิกร่วมสมัยที่มุ่งเน้นในการออกแบบที่สมบูรณ์แบบและความสมดุลระหว่างงานศิลปะและการออกแบบ โดยผู้ก่อตั้งคือ ธีรนพ หวังศิลปคุณ ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกาเราเชื่อว่าการออกแบบ sharp design เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของแนวคิดและงานฝีมือ โดยมีปรัชญาที่ว่า การสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานออกแบบสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมของลูกค้าได้ TNOP Design เน้นการทำงานออกแบบร่วมสมัยทั้งในแง่เทคนิคและวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่ง สร้างผลงานให้กับลูกค้าหลากหลายแขนง เช่น Corbis Nike Coca-Cola เป็นต้น และรางวัลที่เคยได้รับทั้งระดับประเทศ และระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น DEmark Award 3 ปีซ้อน

#Design Services
View Icon 6,259 Heart Icon 0