Company

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด (Advancemeditech)

Category

Business Management

Target Group

Description :
Social :
Address :
54/46 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Creative Thailand

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเฮิร์บแอนด์เฮลธ์ จำกัด โดยบริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและมีแผนการที่จะดำเนินในอนาคต นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย เป็นบุตรคนที่สามของครอบครัวตรงนำชัย และได้เติบโตขึ้นมากับธุรกิจสิ่งทอของ ครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นโดยบิดาและมารดาของนายแพทย์การุณ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว นายแพทย์การุณได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยนายแพทย์การุณได้เลือกที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาศัลยศาสตร์เป็นสาขาเฉพาะทาง ในเวลาที่นายแพทย์การุณได้ประกอบวิชาชีพเป็นศัลยแพทย์นี้เองที่ทำให้นายแพทย์การุณได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์สมานแผลชนิดต่างๆ มากมาย ตลอดจนการสังเกตและได้พูดคุยกับผู้ป่วยจำนวนมากเกี่ยวกับข้อดีและปัญหาของผลิตภัณฑ์สมานแผล ชนิดต่างๆ มากมายหลายชนิดและยี่ห้อ แต่สิ่งที่ทำให้นายแพทย์การุณคับข้องใจที่สุดนั้นคือการที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นายแพทย์การุณเกิดความคิด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมานแผลขึ้นมาและผลิตขึ้นในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยชาวไทยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมผลิตภัณฑ์ระดับสากลแต่ถูกพัฒนาและผลิตขึ้นภายในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ตั้งต้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้เลือกที่จะใช้ “ไฮโดรเจล” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย เหตุที่ ไฮโดรเจลนั้นมีความได้เปรียบในการดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลได้ดีกว่า “ไฮโดรคอลลอยด์” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมานแผล และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ไทย ด้วยการผนวกเอาความรู้และประสบการณ์ทั้งในฐานะศัลยแพทย์และการเติบโตมากับครอบครัวสิ่งทอ นายแพทย์การุณ จึงได้เลือกที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำเอาไฮโดรเจลมาเคลือบลงบนผ้าเพื่อนำไปใช้ปิดแผลได้จนเป็นผลสำเร็จและบริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะตั้งชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์นี้ว่า ไฮโดรเมช™ (Hydromesh™) พร้อมทั้งได้ทำการจดอนุสิทธิบัตร สำหรับผลิตภัณฑ์เอาไว้ในประเทศไทยอีกด้วย ไฮโดรเมช™ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดมากมายที่สามารถที่จะสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สมานแผลและวงการแพทย์ไทยไปในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะยึดถือทั้งวิทยาการใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ทั่วโลกและเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของวงการแพทย์ไทยได้อย่างแท้จริง

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand