Company

WERAPON CHIEMVISUDHI

Category

Product Packaging

Target Group

SME บริษัทขนาดกลางใหญ่ องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ

Description :
Website :
-
Tel :
Social :
Address :
49/183 หมู่6 หมู่บ้านดิสคัฟวอรี่ บาหลีไฮ ต.ลาดสวาย อลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Creative Thailand

.สร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดการออกแบบเรขศิลป การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (PUBLICATION DESIGN) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING DESIGN) การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (CORPORATE DENTITY) และระบบป้ยสัญลักษณ์ (SIGNAGE) ㆍควบคุมแนวทางการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการหน่วยงานของรัฐฯ พิพิธภัณฑ์ - ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก - ห้องสมุด - ศูนย์เรียนรู้ฯ . ควบคุมแนวทางการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการบริษัทเอกชน โครงการเชิงบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) - โครงการเชิงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกับสังคม (CSR) ㆍ ประสานงานผู้ผลิตงานด้านสิพิมพ์และวัสดุสังเคราะห์ประเกทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งชิ้นงานเรชศิลป์

Portfolio