Company

FINNOMENA

Category

E-commerce

Target Group

Description :
Tel :
Social :
Address :
Creative Thailand

“FINNOMENA” เกิดมาจากคำว่า FINANCE (การเงินการลงทุน) + PHENOMENA (ปรากฏการณ์) ความตั้งใจของเราในการก่อตั้ง FINNOMENA คือ เราอยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ในการสร้าง ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน โดยมีเหล่ากูรูในแวดวงการเงินและการลงทุนเข้ามาแลกเปลี่ยน แชร์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาว และมีความเข้าใจในกลไกลการออมและการลงทุน ในแต่ละเส้นทางของแต่ละกูรู FINNOMENA เชื่อว่า หากเรานำจุดแข็งของแต่ละคนมารวมกัน จะสามารถสร้างฐานความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพที่ครบเครื่องสำหรับนักลงทุน จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในวงกว้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand