Company

Pamba Shareways

Category

E-commerce

Target Group

Description :
Website :
Tel :
Social :
Address :
79/99 ถนนเลียบคลองประปา หมู่บ้านเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Creative Thailand

แนวคิด Carpooling ไม่ใช่ไอเดียใหม่ แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ ในประเทศไทย ทั้งที่ Pain Point ของการเดินทาง เป็นเรื่องใหญ่ ที่ทำให้กรุงเทพฯ ติดอับดับ 1 การจราจรสาหัสที่สุดในโลก Pamba Shareways เป็น Platform ที่พยายามใช้นวัตกรรมหลายหลาก มาช่วยออกแบบให้ สามารถจับคู่การเดินทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ใช้ง่าย สะดวก เหมาะกับการใช้งาน ในชีวิตประจำวันจริงๆ จุดหมายใกล้เคียง ติดรถไปด้วยกัน ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างสรรสังคม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand