Creative Solution : Dplusshop x lnwshop

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ SME (Creative Solution) จากนักสร้างสรรค์มืออาชีพ (Creative Maker) และผู้ให้บริการสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ (Creative Service) เพื่อช่วยต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้ SMEs สามารถพัฒนาศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

Creative Solution เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

www.creativethailand.net