ART NORMAL โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

"เริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะทำอย่างไร จะเริ่มอย่างไร ให้คนที่ชอบไม่ชอบศิลปะหันมาชอบศิลปะ อยากให้คำนึงถึงความทรงจำที่เกิดขึ้นระหว่างคนทั้งเมือง มันดีกว่าการต้องตีกรอบให้งาน ต้องวางรูปแบบงาน ปล่อยให้เป็นไปตามความต่อเนื่องของการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการเข้าใจในศิลปะที่แท้จริง เพราะศิลปะไม่ใช่เรื่องไกลตัว การได้เปิดโอกาสให้คนที่มาชมให้มีแรงบันดาลใจไปสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เป็นการทำสิ่งเดิมๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น โดยประยุกต์ให้ทันสมัย ให้คนใหม่ๆ เข้าใจได้ง่าย"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ART NORMAL โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ นักขับเคลื่อนด้านศิลปะวัฒนธรรมชุมชน นักออกแบบและผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา “เถ้าฮงไถ่” (ราชบุรี)

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์