แบรนด์ Teng Products: CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

พสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Teng Products สินค้ากุนเชียงปลายี่สกจากจังหวัดกาญจนบุรี ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำกุนเชียงมานานนับสิบปี ด้วยความคิดที่นอกกรอบของเขาในการพัฒนาสินค้า เขาจึงทดลองนำปลาแม่น้ำจากท้องถิ่นอย่างปลายี่สกมาสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทักษะที่ตนมีอยู่ร่วมกับแสวงหาแนวทางเพิ่มเสน่ห์ให้กับสินค้า สร้างจุดแข็งที่ไม่มีใครเหมือน

 

www.facebook.com/tengproducts

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์