Creative Thailand

สร้างนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา


ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจนวัตกรรม โดยทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูล และองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

 

ภายใต้ศูนย์ IP IDE Center จะแบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย 

  1. Techno Lab ให้บริการและคำแนะนำในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อหาแนวโน้มความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  2. Idea Lab ให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรม มาผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

  3. Value Lab ให้คำปรึกษาแนะนำการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระบบ การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างภาพลักษณ์สินค้า

  4. Inter Lab ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

 

บริการของ IP IDE Center เหมาะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDE) โดยที่ IP IDE Center จะให้คำปรึกษาในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ นำประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

 

ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยใช้ประโยชน์จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอรับคำปรึกษาได้ที่ IP IDE Center 

ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือทางสายด่วน 1368

Facebook : www.facebook.com/ipidethailand